Amb motiu de la celebració del 40è aniversari de la ratificació de la Constitució Espanyola de 1978, del dia 6 de desembre de 2018, la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic es complau a presentar la seva col·lecció de Constitucionalisme espanyol, composta per constitucions espanyoles i estrangeres i altres obres de temàtica constitucionalista.

 

Monumento de Cádiz

 

La col·lecció està formada per 113 obres que inclouen les cartes magnes d'Espanya, avantprojectes i projectes de Constitució, iniciatives parlamentàries, llibres d'Història i de Dret Constitucional i Militar, assajos, discursos i conferències, anuncis, notícies, fotografies, etc. El gruix de la col·lecció (93 obres) prové de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, havent-hi també obres de les universitats de la Llacuna (12) i Navarra (10), de la Fundació Sancho el Savi (1) i de la Fundació per a l'Etnografia i el Desenvolupament de l'Artesania Canària (1).

Els textos de constitucions estrangeres de la col·lecció han estat publicats a Espanya, i contenen cartes magnes de països europeus i americans,incloent textos tant de països encara existents com de països ja desapareguts, com Prússia.

Entre les obres més curioses dins d'aquesta col·lecció podem esmentar un indult general, en forma de Reial decret, amb motiu del restabliment de la Constitució espanyola l'any 1820, el jurament d'obediencia a la Constitució de 1812 del bisbe d'Orense i un poema a la Constitució de 1812.

 

LES CONSTITUCIONS ESPANYOLES. BREU RESSENYA HISTÒRICA


En els dos últims segles de la història d'Espanya, des de 1812 fins a 1978, s'han promulgat i entrat en vigor vuit constitucions de diferent signe que han marcat l'esdevenir polític i social de la nostra nació.


LA CONSTITUCIÓ DE CADIS, LA PEPA


La Constitució de Cadis va ser proclamada el 19 de març de 1812 i va introduir, per primera vegada, el concepte de la sobirania nacional. Va haver-hi un cert acord polític entre liberals i absolutistes i això va permetre instaurar les bases d'un Estat liberal a Espanya. Es va desenvolupar com un recurs més de la independència nacional enfront de la invasió francesa i va resultar ser un instrument que aconseguia superar les bases de l'Antic Règim.

 

Constitución española de 1812

 

ESTATUT REAL O CARTA ATORGADA


L'Estatut Real de 1834 es pot considerar una Carta atorgada i va ser una resposta a la liberal i progressista Constitució de 1812. En ella es va desenvolupar el programa del partit moderat sense tenir en compte els conceptes liberals avançats. El rei posseïa la iniciativa legal i, per contra, les Corts tenien poca importància i activitat. De l'Estatut Real cal dubtar de si es tracta d'una autèntica Constitució o és una mera convocatòria de Corts.


Constitución española de 1834

 

CONSTITUCIÓ DE 1837, MODERADAMENT PROGRESSISTA


La Constitució de 1837 va consolidar el règim constitucional a Espanya i va establir un sistema constitucional que limitava el poder dels governants i la possibilitat d'alternança en el poder per a les diferents forces polítiques. La Constitució de 1837 va incorporar, per primera vegada en la nostra història constitucional, una declaració sistemàtica i homogènia de drets.

 

Constitución española de 1837

 

CONSTITUCIÓ DE 1845, MODERADA


La Constitució de 1845 va resultar ser un esforç dels moderats per conciliar tradició i revolució. El liberalisme moderat va aconseguir imposar la seva concepció doctrinal. Va desaparèixer el concepte revolucionari de la sobirania de la nació i es va reabocar a la fórmula tradicional històrica de la sobirania compartida per les Corts i el Rei. D'aquesta manera, s'articulava el domini de la Corona sobre les altres institucions.


Constitución española de 1845

 

CONSTITUCIÓ DE 1869, LA GLORIOSA


La Constitució de 1869 va ser, bàsicament, el resultat dels principis democràtics de la Revolució de 1868. Va ser la primera elaborada per una assemblea triada per sufragi universal masculí. Els punts principals, considerats l'essència de la Revolució del 1868, van quedar plasmats en el text constitucional: sobirania nacional, sufragi universal, aconfessionalitat, separació de poders i, sobretot, una àmplia declaració de drets. Va suposar un important avanç en el constitucionalisme espanyol.

 

Constitución española de 1869

 

CONSTITUCIÓ DE 1876, RESTAURACIÓ CONSERVADORA


La Constitució de 1876, va resultar d'un acord entre els diversos corrents del liberalisme moderat i conservador, dominants durant la Restauració, per a alternar-se en el poder. El rei recuperava amplis poders i tornava a compartir la sobirania amb les Corts. La capacitat legislativa del Congrés va quedar bastant restringida per l'acció d'un Senat aristocràtic i elitista.


Constitución española de 1876

 

CONSTITUCIÓ REPUBLICANA DE 1931, POPULAR I DEMOCRÀTICA


La Constitució de 1931 va rescatar part del projecte republicà de 1873. Instaurava un Estat avançat i democràtic de dret. Espanya adoptava la forma d'una “República democràtica de treballadors de tota classe”, laica i aconfessional. Els principis polítics que inspiraven la Constitució de 1931 eren la democràcia, la descentralització, el laïcisme i l'economia social. La Constitució establia una sola cambra legislativa i un Tribunal de Garanties Constitucionals i preveia l'autonomia dels municipis i de les regions.

Constitución española de 1931

 

CONSTITUCIÓ DE 1978, EL CONSENS I L' ESTAT DE LES AUTONOMIES


La Constitució de 1978 va ser producte del consens polític que va fer possible el passo a la democràcia a Espanya després de la mort de Franco. Va proclamar, com a principi originari, la sobirania del poble espanyol, constituït en un Estat social i democràtic de dret. Va consagrar la monarquia parlamentària com a règim polític de l'Estat espanyol i el va definir com a “social i democràtic de dret”. El text va suposar la ruptura amb el règim anterior, implantant a Espanya un sistema molt descentralitzat amb àmplia autonomia per a les Comunitats territorials; encara que dins de “la indissoluble unitat de la Nació espanyol.


Constitución española de 1978

 

 

Enlaces destacados

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica       Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales       Hispana PRO       Contribuidor de Europeana       LEM