Literatura latina (11) Plinio Segundo, Cayo, 0023-0079. Naturalis Historia (1)